מהי עבירת שימוש במידע פנים?

במאמר זה יפרט עורך דין אלעד רן, שותף מייסד במשרד שאול – רן ושות׳ על עבירת שימוש במידע פנים, אשר הינה עבירת צווארון לבן. אשר לתכלית העומדת בבסיס האיסור על שימוש במידע פנים, התכלית העיקרית של החוק הינה מניעת הניצול של יתרון בלתי הוגן במסחר בניירות ערך וזאת שעה שמסחר זה מתבצע על ידי גורם בעל נגישות למידע אודות החברה בעוד לציבור הרחב אין נגישות למידע זה. 

לעניין זה דבריו של כב' השופט חשין בעניין רוזוב

"אין צורך להעמיק-ביתר, כדי לדעת ולהבין כי בְּרִיחַ-התיכון באיסור לעשות שימוש במידע-פנים הוא יסוד ההגינות: ההגינות התובעת להעמיד אנשים 'מקורבים' למידע בחברה במעמד שווה לאנשים שאינם מקורבים, ככל שהמדובר הוא בעסקות בניירות-ערך של החברה. לא כל הידוע ל'אנשי פנים' ולמקורביהם על הנעשה בחברה ועל מצבה ידוע גם לציבור הרחב, והחוק מבקש לאסור על אלה – אשר מידע-פנים בעל-משמעות בא לידיהם, והמידע אינו ידוע לציבור – כי יעשו עסקות בניירות ערך של החברה כל-עוד לא פורסם המידע לרבים. טעם האיסור מדבר בעד עצמו, והוא, שאותם מקורבים לא ינצלו את מעמדם – ניצול לרעה בעיני החוק – להיטיב את מצבם (ולהרע ממילא את מצבם של אחרים)…

עבירת שימוש במידע פנים כוללת מספר מאפיינים מיוחדים ורכיבים אשר נעמוד על הגדרתם – "איש פנים", "מידע פנים" ו"שימוש" (במידע הפנים). 

הגדרת "איש פנים", אשר נזכרת בסעיף 52א לחוק ניירות ערך, קובעת כי איש פנים הוא –  

"דירקטור, מנהל כללי, בעל מניות עיקרי בחברה או אדם אחר שמעמדו או תפקידו בחברה או קשריו עמה נתנו לו גישה למידע פנים ביום הקובע או תוך ששת החדשים שקדמו לו; לענין זה, "היום הקובע" – היום שבו נעשה שימוש במידע פנים";

המונח "מידע פנים" מוגדר גם הוא בסעיף 52א לחוק:

"מידע על התפתחות בחברה, על שינוי במצבה, על התפתחות או שינוי צפויים, או מידע אחר על החברה, אשר אינו ידוע לציבור ואשר אילו נודע לציבור היה בו כדי לגרום שינוי משמעותי במחיר נייר ערך של החברה או במחיר נייר ערך אחר, שנייר ערך של חברה הוא נכס בסיס שלו";

בתמצית, מידע פנים מוגדר ככל ידיעה אודות החברה, שאיננה ידועה לציבור, אשר קיים בה הפוטנציאל לגרום לשינוי משמעותי במחיר נייר ערך של החברה אילו היא נודעה לציבור.

"שימוש במידע פנים" עליו אוסר סעיף 52ד לעיל, מוגדר במסגרת סעיף 52ב(א) לחוק:

"(א) העושה אחת מאלה עושה שימוש במידע פנים: 

  1. העושה עסקה בנייר ערך של חברה – למעט בנייר ערך של חברה-בת או חברה קשורה שלא הנפיקו ניירות ערך לציבור על פי תשקיף או שניירות ערך שלהן אינם נסחרים בבורסה – או העושה עסקה בנייר ערך אחר שנייר ערך של החברה הוא נכס בסיס שלו, והכל כאשר מידע פנים מצוי בידו או בידי החברה;

(2) המוסר מידע פנים או חוות דעת על נייר ערך של חברה או על נייר ערך אחר שנייר ערך של חברה הוא נכס בסיס שלו כאשר מידע פנים מצוי בידו, לאדם אשר הוא יודע, או יש יסוד סביר להניח, כי יעשה שימוש במידע הפנים או ינצל את חוות הדעת לצורך עסקה או ימסור אותה לאחר".

המונח "עסקה" מוגדר בסעיף 52א לחוק, בצורה רחבה, כדלקמן: 

"מכירה, קניה או חליפין של נייר ערך, חתימה על נייר ערך, או התחייבות לביצוע כל אחד מאלה, בין שהאדם העושה אותה פועל לטובת עצמו ובין שהוא פועל לטובת אחר, ואף אם הוא פועל באמצעות שלוח או נאמן".

במישור היסוד הנפשי, היות והעבירה הקבועה בסעיף 52ד לחוק ניירות ערך הנה עבירה התנהגותית נדרשת הוכחת מחשבה פלילית, קרי, מודעות לטיב המעשה ולנסיבות העבירה

בעל המידע יכול לגלותו לציבור ואז המידע יהפוך פומבי. במידה ולא יגלה המידע, עליו להמתין ולא לסחור במניה על מנת לא לבצע עבירה. שימוש במידע פנים יכול להיעשות הן על ידי מסירת המידע והן על ידי ביצוע מסחר תוך החזקה במידע. גם מתן חוות דעת על נייר ערך (המלצה, או מסירת "טיפ"), כאשר מוסר חוות הדעת מחזיק במידע פנים, נחשבת כשימוש במידע פנים. 

החוק אוסר על מי שמידע פנים מצוי בידו למסור מידע פנים או חוות דעת לאחר, שלגביו הוא יודע או יש לו יסוד סביר להניח כי יעשה שימוש אסור במידע זה או ימסור אותו לצד ג׳.

העונש הצפוי על מי שביצע עבירת שימוש במידע פנים הינו מאסר של עד חמש שנים וכאשר מדובר על שימוש במידע פנים של אדם שמידע פנים הגיע לרשותו בצורה ישירה או עקיפה מאיש פנים בארגון, העונש הקבוע בצד העבירה הינו עד 2 שנות מאסר. הענישה על עבירות שימוש במידע פנים היא מחמירה ואף נפסקים כנגד הנאשמים קנסות גבוהים אשר עלולים להגיע לעשרות ואף למאות אלפי שקלים (בנוסף לעונשי מאסר). 

ליווי וייעוץ משפטי מידי מומחים בעבירות פיננסיות

בכל מקרה של חקירה פלילית בעבירות שימוש במידע פנים, אכיפה מנהלית או הגשה של כתב אישום בגין אישומים הכוללים סעיפי אישום הכוללים שימוש במידע פנים, יש לפנות לעורך דין צווארון לבן מנוסה, בעל ידע הבנה ונסיון בתחום העבירות הכלכליות ובתחום ניירות ערך. 

מניסיוננו, קיים הבדל משמעותי בהגנה על זכויותיכם, בין לקוחות שלא נועצים בעורך דין לבין לקוחות אשר מלווים בעורך דין צווארון לבן, בעל ניסיון, כבר בשלבים המוקדמים של ההליך המשפטי. ככל שתקדימו לפנות לקבלת סיוע וליווי משפטי, כך תגדילו את סיכוייכם לצמצם את החשיפה המשפטית ומידת הנזק העלולה להיגרם לכם, עוגמת הנפש, להפחית מחומרת העונש ואף להוכיח את חפותכם ולצאת זכאים לחלוטין. 

מעטפת שירותים להגנה משפטית איכותית ויעילה

עבירות פיננסיות נחשבות למורכבות וחמורות בדין הפלילי ומשום כך ישנה חשיבות רבה לקבלת מעטפת שירותים משפטיים איכותית ואפקטיבית שתגן על הזכויות והאינטרסים שלכם ותאפשר לכם לשמור על שמכם הטוב ועל המוניטין שרכשתם לעצמכם לאורך השנים. משרד עורכי דין שאול – רן ושות׳ מעניק מעטפת הגנה משפטית וייצוג משפטי איכותי ללקוחות החשודים בביצוע עבירות בתחום הפיננסי. כל תיק מלווה על ידי שותף במשרד עורך דין צווארון לבן מנוסה שילווה אתכם לאורך החקירה וינהל את ההגנה המשפטית בעניינכם בצורה מקצועית שתאפשר להגיע לתוצאה משפטית מיטבית. 

צילום freepik
שתפו פוסט זה